ΦΑΡΜΑΚΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  

Πιστοποίησεις

Η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας δεσμευόμαστε:

 

-    να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό

-    να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας,
-    να εφαρμόζουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 13485:2012  και την ΔΥ8/1348/04,
-    να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες μας, με ακρίβεια, συνέπεια και συνεχή επαγρύπνηση, ακολουθώντας πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές ποιότητας καθώς επίσης τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.


Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω :


-    Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους μέσω των ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, της παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης των κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών
-    Του καθορισμού και της παροχής των αναγκαίων πόρων, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του προσωπικού, της παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης στο προσωπικό και της βελτίωσης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεών του αλλά και τεχνογνωσίας για τις υπηρεσίες μας και της αγοράς
-    Της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών (κατασταλτικός και προληπτικός έλεγχος)
-    Της κατανόησης των απαιτήσεων, αναγκών, προβλημάτων ή προσδοκιών των πελατών και συμφωνίας επί αυτών, προσοχή στην λεπτομέρεια αλλά και ευελιξία στις ανάγκες τους,  αξιοπιστία στις υπηρεσίες μας.


Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της ΦΑΡΜΑΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, των παρεχομένων υπηρεσιών της και του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων & η Εκπαίδευση του προσωπικού μας,  αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

ISO-9001-GR

 ISO-9001-EN

 

 

 

 

FEK