ΦΑΡΜΑΚΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  

Μηχανήματα

Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για όλες της ιατρικές ειδικότητες

-          καρδιογράφους

-          στηθοσκόπια

-          πιεσόμετρα

-          ωτοσκόπια / οφθαλμοσκόπια

-          συσκευές αναρρόφησης

-          νεφελοποιητές

-          πηγές

-          διαθερμίες

-          monitors

 

 

*στα παραπάνω μηχανήματα διαθέτουμε και όλο τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό και τα αναλώσιμα τους.